Patient info

TELEFONTID
Telefontid til lægerne dagligt fra kl. 08.00 - 09.00
Telefontiden benyttes til korte henvendelser til lægen, hvor det skønnes at problemet kan klares via telefonen. F.eks. afgivelse af blodprøvesvar og lignende. Der kan være pres på telefonen mellem kl. 08.00 og kl. 09.00, så hvis henvendelsen drejer sig om receptfornyelse og tidsbestilling til sygeplejerske, skal opkald foretages efter kl. 9.30 og inden kl. 15.00.

Vi oplever et stort pres på vores telefoner, Vi vil derfor gerne appellere til at nedenstående følges:
•Recepter på stærk smertestillende, beroligende og vanedannende medicin kræver ifølge lovgivningen personligt fremmøde hos læge, hver gang. Sørg venligst for at bestille aftale i god tid til fornyelse fremadrettet.
•Svar på undersøgelse/manglende indkaldelse på OUH - fås af OUH, venligst kontakt dem.
•Svar på blodprøver, podninger, m.m kan med fordel fås på mail, dette kræver blot at du opretter dig via vores hjemmeside, eller henter app'en Min Læge. Kontakt evt. vores sekretær hvis du har problemer med at blive oprettet.

Vores telefon tid :

8.00-9.00 : Læger, akutte henvendelser og akutte tider.

9.30-12.00 og 13.00-15.00: Sekretær, tidsbestilling samt medicin.

15.00-16.00: KUN AKUT

E-MAIL-KONSULTATION
Man kan skrive til lægen via appen Min Læge, eller vores hjemmeside og stille korte og ikke hastende spørgsmål- se PATIENTADGANG

OBS - Husk at oplyse dit telefonnumer her til klinikken.

KONFERENCEPAUSER
Vi holder konference dagligt mellem kl. 9 - 9.30 og igen fra kl. 12 - 12.30. Om torsdagen er der tillige konference mellem kl. 15 - 15.30.
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst i konference pausen, - (tryk 9) vent venligst og De vil blive viderestillet.

SVAR PÅ PRØVER
Urinprøver:
Såfremt prøven er positiv og behandlingskrævende, vil du blive ringet op af sekretæren næste morgen/formiddag. Hvis prøven er negativ gives der ikke svar.

Blodprøver:
Hvis dine blodprøveværdier ligger indenfor normalområdet, bliver du ikke kontaktet. Såfremt der er afvigelser vil du blive kontaktet enten telefonisk eller via mail/brev.
Hvis dette ikke er uddybende nok, bedes du kontakte lægen i hans/hendes telefontid, dvs. mellem 8-9.

Smear/celleprøve:
Du vil modtage svar indenfor 2-3 uger, såfremt den afviger fra det normale. Du kan evt. selv tjekke svaret via Sundhed.dk
Hvis du er oprettet elektronisk, vil du får svar via e-mail.

Vorter:
OBS: Vi tilbyder ikke længere frysning af vorter, eller anden vortebehandling.

Venligst opret jer via vores hejmmeside, eller via appen "Min læge" Så vi har mulighed for at kontakte jer, vedr. svar.

TIDSBESTILLING
Konsultation kun efter forudgående tidsbestilling.

ENTEN: Tidsbestilling modtages på telefon via sekretærerne fra kl. 09.30 - 12.00 og igen fra kl. 12.30 - 15.00

ELLER: via vores hjemmeside.

Tidsaftalen gælder kun, hvis du har modtaget en bekræftelse via din
e-mail.

VED AKUT SYGDOM:
I tilfælde af akut sygdom kan man henvende sig dagligt fra 08.00 - 16.00, dog helst efter forudgående telefonisk aftale.

VEDR. EVENTUEL VENTETID:
Vi forsøger at overholde tidsplanen, men beder om forståelse for, at der kan komme uforudsete og akutte problemer, som kan medføre forsinkelser.
Hvis ventetiden bliver for lang eller hvis man har travlt, er man velkommen til at bestille ny tid.

LÆGEVAGTEN REGION SYDDANMARK
Hverdage efter kl. 16.00 samt weekend og helligdage skal man henvende sig til
Lægevagten, Region Syddanmark, på telefon 7011 0707
Lægevagten må kun bruges til akut opstået sygdom.

E-MAIL
Klinikken kan kontaktes via vores hjemmeside. Du skal gå ind i kommunikationsmodulet via punktet "Selvbetjening" på forsiden.
Første gang du bruger punktet, skal du oprette dig ved at udfylde de enkelte felter. Derefter skal du vente på godkendelse fra lægehuset, inden du kan komme videre, dette bliver gjort flere gange dagligt.

Den ny app "min læge" har samme funktion, og kan betjenes direkte fra en smartphone.

URINPRØVER
Urinprøver skal afleveres i nye og rene glas. Disse kan købes i klinikken til 5 kr, eller på apoteket. Urinprøven skal være så friskladt som muligt, hvorfor den gerne må foretages her i lægehuset, der udleveres engangskopper i skranken.

Ved indlevering af urinprøver, skal man udfylde en seddel med aktuelle symptomer.

Dyrkningssvar forekommer næste dag.

HELBREDSUNDERSØGELSE OG ALLERGITEST

HELBREDSUNDERSØGELSER

Ønsker man en helbredsundersøgelse, skal dette først aftales med læge, hvorefter man kontakter sekretær for tidsbestilling.

ALLERGITEST
Lægehuset kan tilbyde at teste for allergi. Allergitesten foretages efter forudgående samtale med læge.
Undersøgelsen består af en priktest, hvor der ved ridseprøver på underarmen undersøges for de mest almindeligt forekommende typer af allergi.
Allergitesten foretages af sygeplejersken, og resultatet drøftes ved efterfølgende konsultation hos læge.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER SØNDERSØ LÆGEHUS

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Søndersø Lægehus som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Søndersø Lægehus behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Søndersø Lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • A-DATA
 • Multimed
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • RKKP ( klinisk kvalitetsdatabase, Dansk Voksen Diabetes Diabetesdatabase )
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Arbejdsskadestyrelsen og arbejdstilsynet

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse  eller telefonisk som opgivet.

 

Søndersø Lægehus

Vesterled 2

5471 Søndersø

Danmark

Telefo: 64891015